Presentació

La formació dels museus d’art i d’arqueologia a Catalunya ha estat un fenomen històricament recent. Es poden adduir alguns precedents remots a partir del segle xvi i algunes tímides manifestacions al llarg del xix, però la veritable construcció d’un patrimoni...